תקנון ותנאי השימוש

מבוא

הנך/ם מתבקש/ים ונדרש/ים לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש במערכת התוכנה מולטימייל ו/או מולטי-מייל (multimail) היא מערכת ממוחשבת הכוללת פלטפורמה למשלוח מסרי דואר אלקטרוני, הודעות טקסט (sms), עריכת סקרים, הפעלת צ'אט בוט וכן פלטפורמה ליצירת דפי אינטרנט ("דפי נחיתה")

(להלן: "המערכת").

השימוש במערכת מעיד על הסכמתך/ם לכל תנאי השימוש במערכת אם אינך/ם מסכים/ים למי מתנאי השימוש במערכת, כולם או חלקם, הנך/ם נדרש/ים שלא להשתמש במערכת ו/או בשירותים המוצעים במסגרתה.

תנאי השימוש במערכת מסדירים את היחסים בין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילי המערכת לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחר (להלן: "משתמש") שיעשה שימוש במערכתו/או במידע ו/או בשירות/ים, מכל סוג שהם, הקיימים במערכת ו/או באתר האינטרנט שבבעלות ו/או בשליטת ו/או המופעל ו/או המנוהל על-ידי חברת מולטי דיגיטל בע"מ מרחוב בר כוכבא 23 בני ברק טלפון 03-9612501 משם המתחם http://multi-mail.co.il/ (להלן: "האתר"). לפיכך, משתמש העושה שימוש במערכת ו/או הגולש באתר, מצהיר כי קרא את כל תנאי השימוש במערכת והינו מודע ומסכים לכל התנאים האמורים ומסכים לפעול על פיהם.

תנאי השימוש במערכת נתונים לשינויים מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בהם.

תנאי השימוש במערכת מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הכותרות המפורטות במסמך תקנון ותנאי השימוש הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

השימוש במערכת, לרבות בשירותים המוצעים במסגרתה, הינו מגיל 18 ומעלה בלבד ועצם השימוש במערכת מצד המשתמש ו/או מי מטעמו מהווה אישור והצהרה מצד המשתמש כי הינו מעל גיל 18.

תקופת ההתקשרות והפסקת שירות

כל אחד מהצדדים רשאי להביא לסיומו של ההסכם בכל עת, בהודעה מראש של 10 ימים, שתימסר לצד השני בכתב. ההסכם יהיה בתוקף כל עוד לא התקבלה הודעה של אחד הצדדים על הפסקתו.

במידה והלקוח אינו משלם על פי תנאי התשלום שהוגדרו בהסכם, ו/או במידה ולמולטי דיגיטל בע"מ יש חשד שהלקוח לא פועל ע"פ הוראות ההסכם ו/או המסרים שהוא מעביר חשודים כמסרים שנוגדים את הוראות החוק, רשאית מולטי דיגיטל בע"מ להשהות את חשבונו של הלקוח באופן מיידי עד הסדרת הנושא.

הגבלת אחריות והגבלות במתן השירות

מובהר ללקוח כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים שאינם בשליטתינו, ובין היתר במפעיל הסלולרי, תקלות בחוות השרתים, תקלות בציוד הממוחשב ועוד. מולטי דיגיטל בע"מ ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או למנוי תהא עילתם אשר תהא. אחריותה של מולטי דיגיטל בע"מ מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, שיגרמו ללקוח בלבד, כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידי מולטי דיגיטל בע"מ ובכל מקרה סכום הפיצוי בגין הנזקים שבאחריות מולטי דיגיטל בע"מ, יהיה מוגבל לסך הממוצע החודשי ששילם הלקוח עבור השירותים שקיבל בהסכם.

מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההודעות שנשלחות דרך המערכת מחוייבת בתשלום לרבות הודעות שלא התקבלו ביעד.

התחייבויות הלקוח

הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד שיגרם למולטי דיגיטל בע"מ ו/או למפעיל הסלולרי ו/או למנוי ו/או לצד ג' עקב מעשה ו/או מחדל בקשר עם השירות, ולרבות בקשר עם המידע המסופק בשירות ו/או עקב פעולה כלשהיא בניגוד לאיזו מהוראות הדין ו/או הוראות הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי הלקוח יהיה אחראי לנכונות המידע, מהימנותו ואמינותו. מובהר ללקוח שהמפעיל הסלולרי אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הלקוח ו/או המנוי ו/או צד ג' כלשהו הקשורים בשירותים נשוא הסכם זה.

הלקוח מתחייב לשפות את מולטי דיגיטל בע"מ ו/או לפצותה, תוך 10 ימים מדרישתה, בגין כל הוצאה שתאלץ מולטי דיגיטל בע"מ להוציא ו/או בגין כל נזק שיגרם לה ו/או הפסד לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר הנובעים מעניינים הקשורים ללקוח ו/או לפעילותו לרבות עקב הפרת הוראות הסכם זה, לרבות עקב משלוח הודעות הסותרות את כללי התוכן ו/או עקב הפרת הוראות החוק ו/או בגין כל הוצאה שתידרש מולטי דיגיטל בע"מ על ידי ספקי המערכת והמפעיל הסלולרי אשר עניינה קשור ללקוח ו/או בגין דרישה או תביעה של צד ג' הקשורה עם הלקוח, או עם פעילותו. השיפוי והפיצוי יכללו כל הוצאה לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט, קנסות ועוד. ההתחייבות לשיפוי ו/או לפיצוי תישאר בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם, גם אם ההוצאה נדרשה ו/או הנזק נוצר ו/או נתגלה אחרי סיום ההסכם ובלבד שעניינו נוגע ללקוח ו/או לפעילות הלקוח בתקופת ההסכם.

הוראות כלליות

הסכם זה, כפי שישתנה מזמן לזמן, הוא לבדו קובע את התנאים וההוראות החלים על אספקת השירות ללקוח ואין בלתו. הוא מבטל כל הסכמה מצג או התחייבות שניתנו, אם ניתנו, לפי כריתתו. כל שינוי או תוספת להסכם זה יעשו בכתב. כל דחיה, ארכה, הקלה ו/או שיהוי בשימוש בזכויות המוקנות לשמיר על פי ההסכם ו/או הדין, לא יחשבו כויתור מצידה על זכויותיה, אלא אם ניתנה על כך הודעה מפורשת ובכתב.

רישומים של מולטי דיגיטל בע"מ ו/או של ספקי ומפעילי המערכת והמפעיל הסלולרי בכתב, במכונה, במחשב או בכל מכשיר אחר, (לרבות תיעוד שיחות טלפון בין מולטי דיגיטל בע"מ ללקוח) ישמשו ראיה לכאורה לכל האמור בהם.

השירות שניתן ללקוח לפי הסכם זה הוא אישי. ואינו ניתן להעברה לאחר, כולו או מקצתו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין.

הלקוח מאשר כי מולטי דיגיטל בע"מ רשאית לפנות אליו כדי להציע מבצעים, הסברים על עדכוני תוכנה, חומר שיווקי ו/או פרסומי בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי אחר

הלקוח מאשר כי מולטי דיגיטל בע"מ רשאית בכל מקרה של פניה אליה בעיניינו של הלקוח למסור לפונה את פרטי ההתקשרות איתכם.

אורכי הודעות – טקסט באורך של 70 תווים נשלח ומחויב כהודעה אחת. (באנגלית 160 תווים). עבור טקסט ארוך יותר מ 70 תווים החיוב מתבצע כל 67 תווים (כולל ההודעה הראשונה) לשם הדוגמה, הודעה בת 134 תווים בעברית – תיספר ותחוייב כשתי הודעות. הודעה בת 135 תווים בעברית – תיספר ותחוייב כשלוש הודעות. באנגלית יחידת החיוב היא 153 תווים. כך למשל הודעת בת 306 תווים באנגלית תיספר ותחוייב כשתי הודעות. הודעה בת 307 תוים באנגלית – תיספר ותחוייב כשלוש הודעות.

כמות ההודעות כפי שמופיעים בחשבונית ו/או בדוחות המערכת ישמשו ראיה חלוטה
לנכונות האמור בהם. במידה וללקוח יש השגה לגבי האמור בדוחות ו/או בחשבונית, עליו לפנות בכתב למולטי דיגיטל בע"מ תוך 30 יום. אי הגשת השגה תהווה הסכמה לנכונות המידע.

אספקת חבילות שימוש חדשות יבוצעו תוך יום עסקים אחד.

ביטול הזמנה אפשרי רק אם לא נעשה כלל שימוש בחבילה / ברשיון.

הלקוח אינו רשאי לעשות כל שימוש בתכנים גרפים (לרבות תמונות, פונטים ועוד) אשר מסופקים עם המערכת מחוץ למסגרת המערכת.

מולטי דיגיטל בע"מ רשאית למחוק דפי נחיתה ללא התראה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות אך לא רק במקרים בהם לא גלשו לדפים אלו גולשים מעל חודשיים.

הלקוח מתחייב שלא להפיץ קישורים לדפי נחיתה ו/או סקרים ו/או קטלוגים ו/או בוטים שנבנו על מערכת מולטימייל באמצעות שירותי SMS ו/או דיוור אלקטרוני של ספקים אחרים מלבד מולטי דיגיטל בע"מ מובהר כי הפצה כזו של הקישורים האמורים אשר נבנו על מערכת מולטימייל באמצעות SMS או מייל של ספק אחר מלבד מולטימייל מהווה הפרה יסודית של תנאי רישיון שימוש אלו ותוביל לסגירה מיידית של החשבון של הלקוח כולל השבתה מיידית של כל הדפים/הסקרים /הקטלוגים/ הבוטים של הלקוח וכי הוא לא יזוכה עבור תשלומים שכבר שילם עבורם.

סמכות השיפוט הבלעדית לדיון בהוראות הסכם זה ו/או ביצוע חיוביהם של הצדדים נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב יפו בלבד.

בסכסוכים ממוניים מתחייבים הצדדים לפנות לבוררות בבין דין רבני בעיר בני ברק

נספח א – כללי התוכן

הלקוח מתחייב שלא להעביר במסגרת השירות הודעות למנוי מכל סוג שהוא (לרבות SMS או מייל, הודעות קוליות, הודעות מסנג'ר ועוד) הסותרות את כללי התוכן המפורטים להלן ולא לאפשר למי מטעמו לפרסם ו/או להציע ו/או להפיץ את השירותים או התכנים המפורטים להלן באמצעות המערכת. בנוסף הלקוח מתחייב כי לא יפר כללי תוכן אלו גם בהפקת חומרים גרפים מכל סוג שהוא באמצעות המערכת לרבות דפי נחיתה, אתרים, דיוורים ועוד:

המידע ו/או התכנים מועלים למערכת על-ידי המשתמש ונעשה בהם שימוש כפי שהוא (AS-IS) ללא התערבות מצד מולטי דיגיטל בע"מ ואו מי מטעמה גם אם המשתמש ביקש סיוע בעיצוב המסר או בהעלאת התכנים מהתמיכה של מולטימייל החברה לא תישא באחריות לגבי תכנים אלה.

כל חומר הפוגע או מפר ו/או עלול להפר זכויות קניניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או סודות מסחריים. כל חומר העלול להוות עוולה מסחרית ו/או לפגוע בזכות לשם טוב, ו/או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקיםMalicious) Applications ) וכיו"ב.

כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של מולטי דיגיטל בע"מ ו/או כל חומר הקשור לשירותי ספקי המערכת ו/או המפעילים הסלולרים.

כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

כל תוכן שיש בו שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת המנוי.

כל קישור (LINK) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי כללי התוכן שלעיל.

הלקוח מתחייב להזין בכל הודעה שישלח למנוי, בשדה "השולח" אך ורק זיהוי אמיתי שלו.

מהותם, סגנונם ותוכנם של כל ההודעות שתישלחנה באמצעות השימוש במערכת ההודעות יהיו באחריותו הבלעדית של הלקוח.

הלקוח יודע ומסכים כי מולטי דיגיטל בע"מ ו/או מפעיל המערכת ו/או המפעיל הסלולרי רשאים לעיין ולפקח בכל עת, על סוגי, נושאי ותכני הודעות אותן יעביר הלקוח ו/או יבקש להעביר, וכן לאסור ו/או לפסול למשלוח סוגי ו/או נושאי הודעות מסוימים ו/או תכני הודעות ספציפיות, באופן מוחלט ו/או בהתניית תנאים למשלוח הודעות כאמור, לכלל המנויים ו/או לחלקם, והכל בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של מולטי דיגיטל בע"מ ו/או של המפעיל הסלולרי. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראה זו כדי להטיל על מולטי דיגיטל בע"מ ו/או על המפעיל הסלולרי כל אחריות או חבות, מכל מין וסוג, ביחס לתוכן ההודעות ו/או שליחתן, כי הן משמשות כרשת תקשורת להעברת ההודעות למנוי וכי האחריות הבלעדית בהקשר זה מוטלת על הלקוח

נספח ב- שמירת המידע

המשתמש לבדו אחראי לגיבוי כל המידע ו/או הנתונים ו/או התכנים ו/או רשימת הנמענים שיסופקו על ידו למערכת ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כזאת או אחרת כלפי חברת מולטי דיגיטל בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא סופי ומוחלט לחברת מולטי דיגיטל בע"מ ו/או מי מטעמה בעניין זה.

המשתמש מצהיר כי לא יזין למערכת נתונים שהינם הפרה של חוקי מאגרי המידע וכי כל הפרטים המועלים למערכת שייכים לאנשים שנתנו את הסכמתם לדוור בהתאם לחוק הספאם.

מולטי דיגיטל בע"מ ו/או מי מטעמה תהא רשאית להשתמש במידע שמסר לה המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.

מולטי דיגיטל בע"מ מתחייבת לא להעביר לכל גורם שלישי ולא להשתמש בעצמה, ברשימת הנמענים ובמידע שיועלה על-ידי המשתמש למערכת, מבלי לקבל את הסכמתו של המשתמש.

מולטי דיגיטל בע"מ אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם שום גורם שלישי ללא הסכמתו של המשתמש. זאת מלבד אם נדרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט / בית דין, חוק או צו בית משפט / בית דין / כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.

המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי חברת מולטי דיגיטל בע"מ ו/או מי מטעמה רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של המשתמש במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע ללקוח בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.

המשתמש מסכים מרצונו המלא למלוא תנאי השימוש במערכת ומתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות שנטל על עצמו כמפורט

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה, בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות לשיפור.

דוא"ל support@multi-mail.co.il
טלפון 03-9612501